Tài liệu điện tử

Tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu thuê quyền truy cập và các cơ sở dữ liệu miễn phí. Bên cạnh đó, Thư viện cũng tham gia vào mạng lưới liên kết nguồn tài nguyên điện tử với các trường đại học lớn trong nước và trên thế giới. Các tài liệu điện tử được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin của Thư viện; đăng nhập là yêu cầu bắt buộc cho việc xem/tải nguồn tài liệu số.

Chính sách sử dụng

Xem/tải thông qua mạng internet, trừ các trường hợp được quy định cụ thể trong chính sách của Nhà cung cấp.